Όροι Xρήσης

Όροι συμμετοχής Nuxe Club

 

Ο ιστότοπος www.nuxeclub.gr («πλατφόρμα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρία με την επωνυμία «INNOVIS PHARMA» (εφεξής Innovis Pharma) που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 44 Μαρούσι, Αττικής, Ελλάδα, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Για να μάθετε πώς η Innovis Pharma επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Για την χρήση των Cookies από την πλατφόρμα δείτε την Πολιτική Cookies.

 

Περιγραφή του προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club.

Το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης των συναλλαγών των πελατών-καταναλωτών των προϊόντων Nuxe, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη μαζεύουν πόντους με την αγορά προϊόντων Nuxe από την ελληνική αγορά. Για την κατοχύρωση των πόντων είναι απαραίτητη η εγγραφή πελατών-καταναλωτών των προϊόντων Nuxe ως μέλη και εν συνεχεία η ηλεκτρονική καταχώρηση, στην ίδια πλατφόρμα και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτήν, του κωδικού επιβράβευσης που αναγράφεται σε αυτοκόλλητο πάνω στην συσκευασία προϊόντων Nuxe. Το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Μέλος: Ο ενεργός χρήστης του προγράμματος επιβράβευσης, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες Όρους Προγράμματος, είναι άνω των 18 ετών, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας με έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Nuxe Club με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν.

Κωδικός επιβράβευσης: o αναγραφόμενος και επισημασμένος κωδικός στην ετικέτα της συσκευασίας προϊόντος Nuxe ο οποίος αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες και ψηφία.

Κουπόνι: Το απόκομμα σε ηλεκτρονική εκτυπώσιμη μορφή. Ενεργοποιείται με την συλλογή και καταχώρηση κατά τους Όροι του Προγράμματος, προκαθορισμένου ύψους πόντων και η εξαργύρωση του πραγματοποιείται μόνο μέσω των Συνεργατών Προγράμματος.

Λογαριασμός Πόντων: Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των Πόντων κάθε μέλους. Μέσω της χρήσης των κωδικών που λαμβάνει κάθε μέλος με την εγγραφή του στην πλατφόρμα, μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων που έχει συγκεντρώσει.

Πόντοι: Το σύστημα καταμέτρησης της συχνότητας και του όγκου αγορών προϊόντων Nuxe. Η καταχώρηση των πόντων γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.nuxeclub.gr. Οι πόντοι έχουν ως εξής (και όπως τυχόν αυτοί θα ισχύουν τροποποιημένοι κατά την ελεύθερη κρίση της Innovis Pharma).

Αναλογία Πόντων

 

100 Πόντοι

 

50 Πόντοι

 

20 Πόντοι

 

5 Πόντοι

 

Nuxe Club: Το πρόγραμμα επιβράβευσης των συναλλαγών των πελατών προϊόντων Nuxe εντός της ελληνικής επικράτειας και ταυτόχρονα μελών της πλατφόρμας, μέσω της συχνότητας και όγκου συναλλαγών, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη συλλέγουν πόντους για κάθε αγορά προϊόντος Nuxe και έχουν δυνατότητα να εξαργυρώσουν μέσω έκδοσης κουπονιού με ορισμένο ποσοστό έκπτωσης της επόμενης αγοράς ή καθορισμένη παροχή δωρεάν προϊόντων σε Συνεργάτες Προγράμματος (όπως θα ορίζεται κάθε φορά από την Innovis Pharma). Η χρήση του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club είναι προαιρετική για το μέλος. Η Innovis Pharma δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να εξαιρεί ορισμένους τύπους συναλλαγών, ειδών κλπ για τον υπολογισμό ή/και την εξαργύρωση πόντων. Τα μέλη δύνανται να ενημερώνονται για τις τυχόν εξαιρέσεις από την πλατφόρμα.

Συνεργάτες Προγράμματος: Τα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης προϊόντων Nuxe τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Nuxe Club και στα οποία εκτελείται η εξαργύρωση των κουπονιών από τα μέλη, όπως αυτά τα σημεία αναφέρονται στη πλατφόρμα, και δύνανται να τροποποιούνται από τη Innovis Pharma οποτεδήποτε και άνευ προειδοποιήσεως ή αιτιολογίας. Η διακοπή της συμμετοχής Συνεργάτη Προγράμματος στο Πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, συνεπάγεται την άμεση κατάργηση της δυνατότητας εξαργύρωσης πόντων σε αυτόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των μελών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιδιότητα μέλους: Τα προνόμια μέλους του προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club είναι αυστηρά προσωπικά. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση τους. Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί τα προνόμιά του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την Innovis Pharma και γνωστοποιούνται στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά την ελεύθερη κρίση της Innovis Pharma .

Χρήση Κουπονιών: Ο αριθμός των πόντων και τα κουπόνια δεν μπορούν να επιστραφούν/ ανταλλαγούν έναντι χρημάτων. Μεταφορά πόντων μεταξύ των μελών δεν επιτρέπεται. H Innovis Pharma διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να τροποποιεί ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών. Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί σε Συνεργάτη Προγράμματος σε διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του κουπονιού. Πέραν του διαστήματος αυτού το κουπόνι ακυρώνεται και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε κανένα Συνεργάτη Προγράμματος. Η χρήση/ εξαργύρωση του κουπονιού γίνεται μόνο σε αγορές προϊόντων Nuxe μεγαλύτερες ή ίσες με την αξία του/ των κουπονιού/ών. Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων. Οι εξαργυρώσεις δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/ και διαθεσιμότητας (π.χ. ανάλογα με την ύπαρξη αποθεμάτων του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Ο Συνεργάτης του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς ή /και μετά την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων

 

II. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το μέλος απολαμβάνει προνόμια τα οποία αναφέρονται στους παρόντες Όρους Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα το Πρόγραμμα επιβράβευσης «Nuxe Club» βρίσκεται σε ισχύ. Η Innovis Pharma διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Η Innovis Pharma δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.nuxeclub.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση της και θα ισχύει άμεσα, εκτός αν άλλως ορίζεται. Η Innovis Pharma διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα επιβράβευσης “Nuxe Club”. Η Innovis Pharma έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή (κατάργηση ή αναστολή) του προγράμματος επιβράβευσης οποτεδήποτε επιθυμεί, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της Innovis Pharma, με ανακοίνωση στην πλατφόρμα ή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση της. Η χρήση του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club ή/και η εξαργύρωση πόντων συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Innovis Pharma τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Innovis Pharma, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club που παρέχεται από ελευθεριότητα της Innovis Pharma.

Οι πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί ακυρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες μετά την ημερομηνία της καταχώρησής τους στην πλατφόρμα.

 

III. ΓΕΝΙΚΑ

Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην Innovis Pharma τυχόν αλλαγή π.χ. διεύθυνσης ή email ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά με e-mail στην διεύθυνση info@innovispharma.gr . Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.

Η Innovis Pharma δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η εγγραφή μέλους ή/και η καταχώρηση πόντων ή/και οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με το Πρόγραμμα επιβράβευσης «Nuxe Club».

Η Innovis Pharma δεν φέρει καμμία ευθύνη για την παράδοση, κατάσταση, ποιότητα κλπ των προϊόντων/ υπηρεσιών των Συνεργατών Προγράμματος που προμηθεύονται/ λαμβάνουν τα μέλη από αυτούς ή/και την μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της εξαργύρωσης πόντων από οποιονδήποτε Συνεργάτη Προγράμματος.

Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του μέλους οποιουδήποτε όρου του Προγράμματος επιβράβευσης «Nuxe Club», για του οποίου την ορθή χρήση από τα μέλη έχει δικαίωμα να ελέγχει η Innovis Pharma, ή/και παράνομης ή/και καταχρηστικής ή/και δυσφημιστικής συμπεριφοράς μέλους, η Innovis Pharma δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος επιβράβευσης «Nuxe Club», να αναστέλλει ή καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα επιβράβευσης «Nuxe Club», καθώς και να ακυρώνει όλους τους πόντους που τυχόν έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας :Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Innovis Pharma ή των συνεργαζόμενων με αυτή προσώπων και προστατεύονται κατά την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Τα ονόματα ,εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ που εμφανίζονται στην πλατφόρμα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Innovis Pharma ή και των συνεργατών αυτής. Η χρήση τους στην πλατφόρμα δεν παρέχει καμμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από μη ρητά και εγγράφως εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Οι υπερσύνδεσμοι (links) που οδηγούν σε σελίδες τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην πλατφόρμα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Innovis Pharma και η Innovis Pharma δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου περιλαμβάνεται σε μια τέτοια ιστοσελίδα, ούτε εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μέλους.

 

IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επικοινωνία: Οι Όροι του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.nuxeclub.gr.

Εξυπηρέτηση μελών: Για οποιοδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος επιβράβευσης «Nuxe Club», τα μέλη δύνανται να επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εγγραφείτε στην λίστα email
του Nuxe club