Όροι Xρήσης

Όροι συμμετοχής Nuxe Club

Ο ιστότοπος www.nuxeclub.gr («πλατφόρμα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» (εφεξής Pharmathen) που εδρεύει στη Λεωφ.  Μαραθώνος 144, Παλλήνη Αττικής, Ελλάδα, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Pharmathen θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της, βάση της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ιδίας και των συνεργατών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και τεχνική υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας www.nuxeclub.gr και των συνεργατών της. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Περιγραφή του προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club.

Το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης των συναλλαγών των πελατών-καταναλωτών των προϊόντων Nuxe, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη μαζεύουν πόντους με την αγορά προϊόντων Nuxe από την ελληνική αγορά. Για την κατοχύρωση των πόντων είναι απαραίτητη η εγγραφή πελατών-καταναλωτών των προϊόντων Nuxe ως μέλη και εν συνεχεία η ηλεκτρονική καταχώρηση, στην ίδια πλατφόρμα και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτήν, του κωδικού επιβράβευσης που αναγράφεται σε αυτοκόλλητο πάνω στην συσκευασία προϊόντων Nuxe. Το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Μέλος: Ο ενεργός χρήστης του προγράμματος επιβράβευσης, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες Όρους Προγράμματος, είναι άνω των 18 ετών, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας με έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Nuxe Club με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν.

Κωδικός επιβράβευσης: o αναγραφόμενος και επισημασμένος κωδικός στην ετικέτα της συσκευασίας προϊόντος Nuxe ο οποίος αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες και ψηφία.

Κουπόνι: Το απόκομμα σε ηλεκτρονική εκτυπώσιμη μορφή. Ενεργοποιείται με την συλλογή και καταχώρηση κατά τους Όροι του Προγράμματος, προκαθορισμένου ύψους πόντων και η εξαργύρωση του πραγματοποιείται μόνο μέσω των Συνεργατών Προγράμματος.

Λογαριασμός Πόντων: Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των Πόντων κάθε μέλους. Μέσω της χρήσης των κωδικών που λαμβάνει κάθε μέλος με την εγγραφή του στην πλατφόρμα, μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων που έχει συγκεντρώσει.

Πόντοι: Το σύστημα καταμέτρησης της συχνότητας και του όγκου αγορών προϊόντων Nuxe. Η καταχώρηση των πόντων γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.nuxeclub.gr. Οι πόντοι έχουν ως εξής (και όπως τυχόν αυτοί θα ισχύουν τροποποιημένοι κατά την ελεύθερη κρίση της Pharmathen).

 

Αναλογία Πόντων
100 Πόντοι

50 Πόντοι

20 Πόντοι

5 Πόντοι

 

Πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club: Το πρόγραμμα επιβράβευσης των συναλλαγών των πελατών προϊόντων Nuxe εντός της ελληνικής επικράτειας και ταυτόχρονα μελών της πλατφόρμας, μέσω της συχνότητας και όγκου συναλλαγών, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη συλλέγουν πόντους για κάθε αγορά προϊόντος Nuxe και έχουν δυνατότητα να εξαργυρώσουν μέσω έκδοσης κουπονιού με ορισμένο ποσοστό έκπτωσης της επόμενης αγοράς ή καθορισμένη παροχή δωρεάν προϊόντων σε Συνεργάτες Προγράμματος (όπως θα ορίζεται κάθε φορά από την Pharmathen). Η χρήση του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club είναι προαιρετική για το μέλος. Η Pharmathen δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να εξαιρεί ορισμένους τύπους συναλλαγών, ειδών κλπ για τον υπολογισμό ή/και την εξαργύρωση πόντων. Τα μέλη δύνανται να ενημερώνονται για τις τυχόν εξαιρέσεις από την πλατφόρμα.

Συνεργάτες Προγράμματος: Τα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης προϊόντων Nuxe τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Nuxe Club και στα οποία εκτελείται η εξαργύρωση των κουπονιών από τα μέλη, όπως αυτά τα σημεία αναφέρονται στη πλατφόρμα, και δύνανται να τροποποιούνται από τη Pharmathen οποτεδήποτε και άνευ προειδοποιήσεως ή αιτιολογίας. Η διακοπή της συμμετοχής Συνεργάτη Προγράμματος  στο Πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, συνεπάγεται την άμεση κατάργηση της δυνατότητας εξαργύρωσης πόντων σε αυτόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των μελών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

I. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιδιότητα μέλους:

Τα προνόμια μέλους του προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club είναι αυστηρά προσωπικά. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση τους.

Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί τα προνόμιά του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την Pharmathen και γνωστοποιούνται στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά την ελεύθερη κρίση της Pharmathen.

Χρήση Κουπονιών:

Ο αριθμός των πόντων και τα κουπόνια δεν μπορούν να επιστραφούν/ ανταλλαγούν έναντι χρημάτων. Μεταφορά πόντων μεταξύ των μελών δεν επιτρέπεται. H Pharmathen διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να τροποποιεί ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί σε Συνεργάτη Προγράμματος σε διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του κουπονιού. Πέραν του διαστήματος αυτού το κουπόνι ακυρώνεται και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε κανένα Συνεργάτη Προγράμματος.

Η χρήση/ εξαργύρωση του κουπονιού γίνεται μόνο σε αγορές προϊόντων Nuxe  μεγαλύτερες ή ίσες με την αξία του/ των κουπονιού/ών. Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων. Οι εξαργυρώσεις δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/ και διαθεσιμότητας (π.χ. ανάλογα με την ύπαρξη αποθεμάτων του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Ο Συνεργάτης του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς ή /και μετά την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων

 

II. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το μέλος απολαμβάνει προνόμια τα οποία αναφέρονται στους παρόντες Όρους Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα το Πρόγραμμα επιβράβευσης «Nuxe Club» βρίσκεται σε ισχύ. Η Pharmathen διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Η Pharmathen δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.nuxeclub.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση της και θα ισχύει άμεσα, εκτός αν άλλως ορίζεται. Η Pharmathen διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα επιβράβευσης “Nuxe Club”. Η Pharmathen έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή (κατάργηση ή αναστολή) του προγράμματος επιβράβευσης οποτεδήποτε επιθυμεί, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της Pharmathen, με ανακοίνωση στην πλατφόρμα ή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση της. Η χρήση του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club ή/και η εξαργύρωση πόντων συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Pharmathen τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club, το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Pharmathen, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα επιβραβεύσεως Nuxe Club που παρέχεται από ελευθεριότητα της Pharmathen.

Οι πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί ακυρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες μετά την ημερομηνία της καταχώρησής τους στην πλατφόρμα.

 

III. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην Pharmathen τυχόν αλλαγή π.χ. διεύθυνσης ή email ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά με e-mail στην διεύθυνση info@pharmathen.gr . Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.
  2. H Pharmathen διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω γραπτής επικοινωνίας στην διεύθυνση info@pharmathen.gr.
  3. Η Pharmathen δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η εγγραφή μέλους ή/και η καταχώρηση πόντων ή/και οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με το Πρόγραμμα επιβράβευσης «Nuxe Club».
  4. Η Pharmathen δεν φέρει καμμία ευθύνη για την παράδοση, κατάσταση, ποιότητα κλπ των προϊόντων/ υπηρεσιών των Συνεργατών Προγράμματος που προμηθεύονται/ λαμβάνουν τα μέλη από αυτούς ή/και την μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της εξαργύρωσης πόντων από οποιονδήποτε Συνεργάτη Προγράμματος.
  5. Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του μέλους οποιουδήποτε όρου του Προγράμματος επιβράβευσης «Nuxe Club», για του οποίου την ορθή χρήση από τα μέλη έχει δικαίωμα να ελέγχει η Pharmathen, ή/και παράνομης ή/και καταχρηστικής ή/και δυσφημιστικής συμπεριφοράς μέλους, η Pharmathen δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος επιβράβευσης «Nuxe Club», να αναστέλλει ή καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα επιβράβευσης «Nuxe Club», καθώς και να ακυρώνει όλους τους πόντους που τυχόν έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια αυτού.
  6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας :Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Pharmathen ή των συνεργαζόμενων με αυτή προσώπων και προστατεύονται κατά την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Τα ονόματα ,εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ που εμφανίζονται στην πλατφόρμα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Pharmathen ή και των συνεργατών αυτής. Η χρήση τους στην πλατφόρμα δεν παρέχει καμμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από μη ρητά και εγγράφως εξουσιοδοτημένους τρίτους.
  7. Οι υπερσύνδεσμοι (links) που οδηγούν σε σελίδες τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην πλατφόρμα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Pharmathen και η Pharmathen δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου περιλαμβάνεται σε μια τέτοια ιστοσελίδα, ούτε εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μέλους.

 

IV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το μέλος στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος/η για τα κάτωθι:

H Pharmathen διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και προωθητικές ή άλλες ενέργειες δικές της και των συνεργατών της.  Το μέλος στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στην διεύθυνση info@pharmathen.gr

 

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επικοινωνία: Οι Όροι του Προγράμματος επιβραβεύσεως Nuxe Club αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.nuxeclub.gr.

Εξυπηρέτηση μελών: Για οποιοδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος επιβράβευσης «Nuxe Club», τα μέλη δύνανται να επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

VI. COOKIES

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη κατόπιν συναίνεσής του. Επιτρέπουν στο Διαδικτυακό Τόπο να διαχωρίσει το Χρήστη από άλλους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου και να «εξατομικεύσει» την εμπειρία περιήγησης. Ενδεικτικά μπορούν να «θυμούνται» τις αναζητήσεις του Χρήστη, το σημείο στο οποίο διέκοψε την περιήγηση ή τις επιλογές του, όπως γλώσσα ή διάταξη της ιστοσελίδας. Τα cookies διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, τον έλεγχο της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τη βελτίωσή του. Τα cookies δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή του Χρήστη. Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα πιο εύκολη και ευχάριστη.

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί 4 είδη cookies:

Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας  δεν θα είναι διαθέσιμες.